دوره‌ی طرح‌ریزی استراتژيك معیشت

عنوان این دوره طرح‌ریزی استراتژیك معیشت انتخاب شد. بررسی تطبیقی این الگوها در یك مطالعه‌ی فرا الگویی قطعا یك نگاه استراتژیك را به عنوان پیش‌نیاز احتیاج داشت. ضمن این‌كه افق این دوره چیزی جز دست‌یابی به یك الگو قدرمشترك برای اداره‌ی معاش نبود. این الگو باید طرح‌ریزی شود، پس نیاز به طرح‌ریزی دارد.

روی‌كرد مشتری‌مدار

تبیین الگوی اقتصادی در روی‌كرد مشتری‌مدار، نهایت امر طرح­‌ریزی است، اما گام­‌های ابتدایی: ترمینولوژی، تبیین پارادایم، و دکترین­‌ها همواره مغفول مانده است.

طرح‌ريزي استراتژیک معاش

براي طرح‌ريزي و تبيين هر گرايشي از علم، از جمله علم معاش، و طراحي الگوهاي مختلف معيشت؛ تسلط و اشراف به دانش طرح‌ريزي از ملزومات و پيش‌نيازهاي اساسي است.