حرص ‌و‌ ولع ‌عمر

سرمايه‌ي نفس و مال به عنوان دو جز اصلی در ساخت معيشت در دنيا هستند. هر الگوی معيشتی بايد با استفاده از اين دو سرمايه معيشت را در دنيا سامان دهد.

سیلا‌ و‌ کرایب‌دیس،‌ بازی‌ از ‌هر‌ دو ‌سر ‌باخت

شورش‌ علیه‌ طمع ‌۱6 کلبه‌ی کرامت جلسه‌ی‌ 350 بررسی انتقادی فصل سوم از کتابِ سرمایه‌داری و آزادیِ میلتون فریدمن با عنوان نظارت بر پول. نقش دولت، سازو کار پول، فدرال رزرو یا بانک مرکزی و پشتوانه پول در اقتصاد. تبیین دکترین سیلا و کرایب دیس: اجتناب از یکی مستلزم رویارویی با دیگری است. بازی از […]

روی‌کرد مشتری‌مدار

بیع در روی‌کرد مشتری‌مدار ساز و کار مبایعه‌ی مومنین را با خدا روشن می‌کند. مدلی که در آن نفوس و اموال مومنین به کیفیتی برسد که خدا خریدار آن‌ باشد.