معرفی و شرح مختصر فیلم مارجینکال

تماس بانک وام دهنده با وام گیرنده برای طلب وثیقه با ارزش بیشتر هنگامی که ارزش وثیقه ی قبلی کم شده است به اصطلاح مارجینکال نامیده میشود.

ربای مرکب: نفس برای مال یا مال برای نفس

آیا در الگوی معیشتی ربا تنها ربای مال مطرح است؟ انسان رباخوار چگونه می‌تواند هم از مال افراد ربا بگیرد و هم از نفس آن‌ها؟ رباى مرکب چگونه رقم می‌خورد؟