کدآمایی: ميداني بکر برای طراحی و احیای یک الگوی جدید برای معیشت

الگوی کدآمایی یک الگوی عمیقاً ناشناخته برای بسیاری از مخاطبان است. از این‌رو یک چنین میدانی زمین بکری برای طراحی و احیای یک الگوی جدید برای معیشت است.