نسبی‌گرایی و معرفت توحیدی

فردی که به منطق نسبی‌گرایی رسیده، حرام و حلال و مستحب و مکروه را نمی‌پذیرد، از منظر او همه‌ی اعمال مباح و نسبی هستند؛ چنین فردی اباحه‌گر نامیده می‌شود؛ اباحه‌گر، معنای لیبرال است.
دفاع از ربا جرمی بنتام

لیبرالیسم و اصالت فایده

جرمی بنتام، یکی از چهار مرد بزرگ لیبرالیسم، بر اساس نظریه‌ی خود «یوتیلیتاریانیسم» یا «اصالت منفعت» کتابی به نام «دفاع از ربا» دارد! در نگاه بنتام، «سود» همه‌چیز است.