جهانی سازی

سرنوشت جنگ اقتصادی ايران با غرب پس از توافق هسته‌ای

«جهانی‌سازی» یک زمین بازی است که دکترین آن «وابستگی» می‌باشد. این وابستگی یا به تعبیری وابسته‌سازی در نسبت با قدرت‌های هژمون تعریف می‌شود؛ و جهان مسطح اساساً جهانی است که تمام کشورها راه و چاه خود را در نسبت با امر «توسعه‌یافتگی» تعریف کنند و برای رسیدن به توسعه، تعاملات خود را با صاحبان آن یعنی کشورهای استیلاگر، تنظیم می‌نمایند.

عملیات فریب آمریکا علیه ایران

اين نوشتار عملیات فریب آمریکا را عليه دشمن اصلی خود بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، يعنی ایران، بررسی می‌كند.

عملیات فریب / جلسه‌ی یكم

جلسه اول طرح‌ریزی استراتژیک در معیشت به بررسی عملیات فریب در سطوح مختلف، نقش آن در حوزه‌ی آموزش و استراتژی مقابله با آن می‌پردازد.

کاداستر مهندسی معیشت بر روی زمین

تكيه‌ی هر الگویی از معيشت بر زمین است و كدآمایی وابستگی بالایی به زمین دارد. برآورد دقيق از زمین، كدگذاری و تسهیم آن وظيفه‌ای است كه کاداستر بر عهده دارد.

اقتصاد مقاومتی دکترینی برای جنگ اقتصادی عليه ایران

در مقابل جنگ اقتصادی، مقاومت اقتصادی معنا پیدا می‌کند؛ مقاومتی كه سعی در تقويت دارد و می‌خواهد آسيب را در مقابل تهديد متوازن كند.

عملیات فریب چگونه شوروي را فروپاشاند؟

آمريكا در طول جنگ سرد با عملیات فریب خود علیه شوروي، زمينه‌‌ي فروپاشي حريف خود را فراهم كرد. فريبي كه شوروي دير متوجه آن شد.

بزرگ‌ترين فريب سخت تاريخ

زمانی که هیتلر همه‌ی توجهش را به جبهه‌ی غرب معطوف کرده بود. در واقع عملیات فريب توانست گام نهایی یا به عبارت دیگر فروپاشي آلمان را کاتالیز کرده و تسریع کند.