مردم مقاوم در الگوی معیشت مقاوم

اگر اقتصاد در یك كشور به مثابه يك ساختمان در نظر گرفته شود، مردم بنيان آن هستند. اين مردم مقاوم هستند كه مقاومت اقتصاد را تضمین می‌كنند.

يك دستور‌العمل برای اقتصاد مقاومتی / بخش یكم

پیش‌فرض این نوشتار، پردازش خوانِش دیگری از مفهوم «اقتصاد مقاومتی»، یعنی «مقاومت اقتصادی» است؛ در واقع پرداختن به مبحث از زاویه‌ی نگاه «علم مبارزه».

دوره‌ی طرح‌ریزی استراتژيك معیشت

عنوان این دوره طرح‌ریزی استراتژیك معیشت انتخاب شد. بررسی تطبیقی این الگوها در یك مطالعه‌ی فرا الگویی قطعا یك نگاه استراتژیك را به عنوان پیش‌نیاز احتیاج داشت. ضمن این‌كه افق این دوره چیزی جز دست‌یابی به یك الگو قدرمشترك برای اداره‌ی معاش نبود. این الگو باید طرح‌ریزی شود، پس نیاز به طرح‌ریزی دارد.

درآمدی بر اقتصاد مقاومتی – دکترین کدآمایی جمهوری اسلامی

مقاوم‌‌سازی اقتصادی، و جنگ تمام‌عیار اقتصادی، یک بررسی استراتژیک را می‌‌طلبد‎. «الگوی ایرانی معیشت» صفتی است که حسن عباسی به دانش «کدآمایی» می‌دهد؛ و کدآمایی را علم اقتصاد ایرانی می‌‌خواند و از این زاویه، مفهوم اقتصاد مقاومتی را دکترین بنیادی کدآمایی جمهوری اسلامی می‌‌داند.

نقش دین در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی با نصیحت حل نمي‌شود، با فهم است. اين‌كه بفهمیم مال در فرهنگ قرآن، ستون است و بايد به دست مدیرانی باشد که در اقتصاد مجتهد و در مدیریت مجاهدند.

اقتصاد مقاومتى با استراتژى مقاومت اقتصادى

دکترین اقتصاد مقاومتى چیست؟ چگونه باید با مقاومت اقتصادى از حصر و اشغال بیرون آمد؟ استراتژى تولى‌صرف در اقتصاد مقاومتى چگونه عمل مى‌کند؟