پول صرفاً عددی است که با فن حساب‌داری ایجاد می‌شود!

علت اصلي بحران اقتصادي‏ فعلی این است که پول، ثروت محسوب مي‌شود حال آن‌که در نظام سرمايه‌داري پول صرفا عددي است که با فن حسابداري ايجاد مي‌شود.