غرامتی كه باید الگوی معیشت غرب بپردازد

اكانامی هیچ‌گاه نتوانسته به عنوان الگوی معیشت زمینه‌ای را ایجاد كند تا غرب به صورت مستقل و بدون این‌كه بخواهد از امكانات و منابع سایر سرزمین‌ها و حوزه‌های تمدنی استفاده كند، خود را اداره كند.

بحران در آموزش علم اقتصاد، بخش اول

در آموزش علم اقتصاد در دانشگاه‌های ایران بحران وجود دارد که بی‌توجهی به آن‌ در آینده، در توسعه‌ي اقتصادی و پیگیری استقلال کشور تأثیر سوء خواهد گذاشت.

دکترین فریدمن 2

شورش علیه طمع 10 کلبه‌ی کرامت، جلسه‌ی 318 ارزیابی و مطالعه‌ی تفکر غالب در انواع جریان شناسی. تفکر غالب در جریان شناسی اقتصادی تفکر فریدمنی ونئوکینزی است. عمده مشکلات امروز بشر معلول عملکرد فکری شاگردان میلتون فریدمن است. بررسی و مطالعه‌ی فصل یکم از کتاب میلتون فریدمن با عنوان رابطه‌ی آزادی اقتصادی با آزادی سیاسی […]

دکترین فریدمن 3

نقش پول در بازار سرمایه محرک و معیار بودن است. نه به موازات بازار های سرمایه بلکه در عرض آنها به عنوان لایه‌ی روبنایی.در بازار آزاد یا free market پول معیار نیست بلکه خودش سرمایه است و در نتیجه‌ی این رقابت با بازار های دیگر باعث رکود آنها می‌شود.

سیلا‌ و‌ کرایب‌دیس،‌ بازی‌ از ‌هر‌ دو ‌سر ‌باخت

شورش‌ علیه‌ طمع ‌۱6 کلبه‌ی کرامت جلسه‌ی‌ 350 بررسی انتقادی فصل سوم از کتابِ سرمایه‌داری و آزادیِ میلتون فریدمن با عنوان نظارت بر پول. نقش دولت، سازو کار پول، فدرال رزرو یا بانک مرکزی و پشتوانه پول در اقتصاد. تبیین دکترین سیلا و کرایب دیس: اجتناب از یکی مستلزم رویارویی با دیگری است. بازی از […]