بررسی و تحلیل مستند چهار سوارکار بخش اول؛ امپراطوری‌ها و بانك‌ها

این مستند بر این مدعاست که اکنون جهان به واسطه‌ی چهار سواركار شوم، فتح شده است و باید برای زدودن عوامل پدید آورنده‌ی آن‌ها کاری کرد.