25ـ دست نامرئی بازار و یدالله

بازار آزاد و دست نامرئی بازار از موضوعات کلیدی و اساسی اقتصاد مدرن به حساب می‌آیند. نظام سرمایه‌داری که بن‌مایه آن را بازار آزاد شکل‌ می‌دهد با بحران جدی مواجه شده از این رو دست نامرئی آدام اسمیت دچار رعشه و از کار افتادگی شده است. در این جلسه مبحث بازار آزاد و دست نامرئی آدام اسمیت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

05ـ دکترین بیعت

در این جلسه به بررسی و شفاف‌سازی مفهوم بیع و بیعت در قرآن پرداخته شده است. بیع به عنوان دکترین اقتصادی قرآن، یکی از مولفه‌های کلیدی بازار به حساب می‌آید. در کنار مفهوم بیع سه مفهوم رزق، انفاق و برکت نیز در بازار اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

06ـ زکات

زکات و صدقه از مفاهیم مهم قرآنی در حوزه‌‌ی الگوهای معیشت هستند. زکات در قرآن همواره با نماز ذکر شده است که این نشان‌دهنده‌ی اهمیت بالای این مفهوم در قرآن است. در این جلسه دو مفهوم صدقه و زکات در آیات و روایات مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.