حرص ‌و‌ ولع ‌عمر

سرمايه‌ي نفس و مال به عنوان دو جز اصلی در ساخت معيشت در دنيا هستند. هر الگوی معيشتی بايد با استفاده از اين دو سرمايه معيشت را در دنيا سامان دهد.