معرفی و شرح مختصر فیلم اين‌تایم

فیلم اين‌تایم، «سروقت»، به خوبی توانسته رابطه نظام سرمایه‌داری با جامعه و نیز دو مولفه‌ی ربای نفس و داروینیسم اجتماعی را با استفاده از عناصر دراماتیک به تصویر ‌بکشد.