آمارهایی از اقتصاد آمریکا: 3 درصد جامعه 54 درصد ثروت را می‌بلعد


این گزارش در ادامه نشان می‌دهد که ثروت نیز هر چه بیشتر قطبی‌تر شده است و باز هم این لایه‌های بالای جامعه‌ی آمریکا هستند که آن‌را به خود اختصاص داده‌اند. 1393/06/18


در پژوهشی که بانک مرکزی آمریکا منتشر کرده است، شرایط اقتصادی جمعیت کثیری از شهروندان آمریکا را هرچه بیشتر رو به وخامت نشان می‌دهد. بنابراین گزارش، بین سال های 2007 و 2013 درآمد یک خانوار معمولی آمریکایی 12 درصد سقوط کرده است. در واقع، یک خانواده متوسط آمریکایی هرساله 6400 دلار کمتر از سال 2007 درآمد داشته است! غالب این کاهش درآمد در دوره‌ی موسوم به «بهبود اقتصادی Restoration Economy» رخ داده که دولت اوباما مدعی آن شده بود. در دوره‌ی سه ساله یعنی بین سال های 2010 تا 2013، درآمد سالانه یک خانواده‌ی متوسط آمریکایی 5 درصد سقوط داشته است.

این گزارش البته در ادامه نشان می‌دهد که ثروت نیز هر چه بیشتر قطبی‌تر شده است و باز هم این لایه‌های بالای جامعه‌ی آمریکا هستند که آن‌را به خود اختصاص داده‌اند. سهم 3 درصد بالایی جامعه‌ی آمریکا از ثروت ایجاد شده از 44.8 درصد در سال 1989 به 54.4 درصد در سال 2013 رسیده است. این در حالی است که آن‌چه از این ثروت به 90 درصد مردم آمریکا رسیده است مدام در حال کاهش بوده است. در سال 1989 آنان 33.2 درصد از ثروت آمریکا را به خود اختصاص داده بودند ولی هم‌اکنون ناچارند به 24.7 درصد اکتفا کنند که البته با توجه به روند نزولی آن باید انتظار بدتر از این‌ها را هم داشته باشند. در واقع، انحصاری‌شدن ثروت در جامعه بلایی است که این شکاف عظیم را در این جامعه موجب گشته است.economic-statisticsپیشتر گفتیم که غالب مردم آمریکا که در واقع همان پایینی‌های این جامعه را تشکیل می دهند 5 درصد تنزل ثروت داشته‌اند، نگاهی به میزان صعودی ثروت و مزایا برای اقلیت بالایی، همین جامعه‌شان می‌دهد که ثروت آنان 10 درصد ارتقا یافته است. در این گزارش به آمارهای دیگری هم اشاره شده است ک به آن می‌پردازیم: درصد کسانی که بین سال‌های 2010 تا 2013 صاحب خانه بوده‌اند از 67.3 درصد به 65.2 درصد کاهش یافته است. بین همین سال ها، خانوارهایی جوانی که به‌خاطر استقراض و وام دانشجویی تحت فشار بوده‌اند، دوبرابر شده است؛ در واقع، از 22.4 درصد به 38.8 درصد رسیده است. بین همین سال ها، درصد خانوارهایی که بیش از 100000 دلار بدهی داشته‌اند 10 برابر شده، یعنی از 0.6 درصد به 5.6 درصد تغییر یافته است.

18 شهریور 1393

اصل این مطلب را می‌توانید از این‌جا پی بگیرید.