دکترین فریدمن ۳


نقش پول در بازار سرمایه محرک و معیار بودن است. نه به موازات بازار های سرمایه بلکه در عرض آنها به عنوان لایه‌ی روبنایی.در بازار آزاد یا free market پول معیار نیست بلکه خودش سرمایه است و در نتیجه‌ی این رقابت با بازار های دیگر باعث رکود آنها می‌شود.


 

  • در این بخش به پیش درآمد و مقدمه ای برای فصل سوم کتاب میلتون فریدمن (نظارت بر پول) پرداخته می‌شود.
  • مرحله‌ی اول بررسی نیاز های انسان است و در ادامه هر نیاز برای پاسخ داده شدن به بازار محتاج است.
  • تفکیک بازار های سرمایه‌ی واقعی مانند: ملک, غذا, سلامت, تربیت و …و بازار های سرمایه‌ی کاذب مانند: طلا و فلزات گرانبها و پول و ارز.
  • دارایی در هر بازار به عنوان سرمایه‌ آن بازار مطرح است.
  • نقش پول در بازار سرمایه محرک و معیار بودن است. نه به موازات بازار های سرمایه بلکه در عرض آنها به عنوان لایه‌ی روبنایی.در بازار آزاد یا free market پول معیار نیست بلکه خودش سرمایه است و در نتیجه‌ی این رقابت با بازار های دیگر باعث رکود آنها می‌شود.
  • بازار سرمایه  باید اعتبار داشته باشد, اعتبار سرمایه را مضاعف می‌کند در این زمان پول وارد بازار سرمایه می‌شود به عنوان محرک و معیار.
  • ماهیت معیاری پول باعث عدم خرید  فروش آن و در نتیجه جلوگیری از ربا خواری می‌شود.
  • اگر حرص و ولع نباشد نیاز های انسان محدود می‌شود و تعریف علم اقتصاد تغییر می‌کند.
  • بدون پول و اعتبار کاذب می‌توان کار را جلو برد(بیان کیس مطالعاتی).

شورش علیه طمع ۱۲

کلبه‌ی کرامت، جلسه‌ی ۳۲۶

برای آشنایی با این موضوع می‌توانید فیلم کامل و نمودارهای این جلسه را از لینک‌های زیر دریافت کنید.

[دانلود یافت نشد]

تصاویر و نمودارهای جلسه‌ی ۳۲۶: