مصلحین علم اقتصاد / دکتر حسن تواناییان فرد


مصلحین علم اقتصاد کسانی هستند که برای حل مشکلات جامعه‌شان اولویت را به توسعه‌ی اصول و مبانی اسلامی می‌دهند و برای عبور از دوران گذار نظریات اقتصادی را با قید بومی‌سازی در نسبت با جامعه‌ی خود اجرا می‌کنند. مرحوم حسن تواناییان فرد از جنس این افراد بوده است.


مصلحین علم اقتصاد کسانی هستند که دل در گروی نظریات و تئوری‌های موجود ندارند و با خوانش و مطالعه‌ی دروس علم اقتصاد در گام نخست از زاویه‌ی انتقادی به آن نظریات نگاه می‌کنند و اصلاح جامعه‌ی خود را الزاما در گروی کاربست آن مبانی نمی‌دانند.

مصلحین علم اقتصاد کسانی هستند که برای حل مشکلات جامعه‌شان اولویت را به توسعه‌ی اصول و مبانی اسلامی می‌دهند و برای عبور از دوران گذار نظریات اقتصادی را با قید بومی‌سازی در نسبت با جامعه‌ی خود اجرا می‌کنند. مرحوم حسن تواناییان فرد از جنس این افراد بوده است؛ وی با گذراندن دوره‌های آکادمیک اقتصاد در قبل از انقلاب به تدریس این رشته و تألیف متونی در نقد آن همت گمارد و در عین حال مبانی معیشتی اسلام را معطل نگذاشت و در تئوری‌پردازی‌های خود از آنها استفاده کرد.

یکی از آفت‌هایی که اقتصاددانان مسلمان ممکن است با آن مواجه شوند «التقاط» است؛ التقاط که ناشی از عدم تفکیک پارادایم حق از باطل و اصول آنهاست، در اکثر مواقع گریبان مسلمانان اقتصادخوانده را می‌گیرد و همان کاری را می‌کند که کفار هم با اسلام نمی‌کنند؛ آن هم مخدوش کردن اصول اسلامی و دستورالعمل دینی در اداره‌ی معیشت جامعه است. ویژگی مرحوم تواناییان فرد این بوده است که در تفکیک اصول معیشت اسلام با نظریات اکانومی مدرن دچار خلط نشده و چهارچوب آنها را از همدیگر جدا کرده است.

در ادامه تعدادی از متون ایشان برای مطالعه مخاطبان قرار داده شده است.

نظریات اقتصادی ابوعلی سینا

وظایف اقتصادی حکومت اسلامی

دو تئوری؛ توزیع در اسلام و مصرف در اسلام

جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام

تئوری تولید