روی‌کرد معیشت‌مدار 1 – بازار


برای طرح‌ریزی و تبیین هر گرایشی از علم، از جمله علم معاش، و طراحی الگوهای مختلف معیشت؛ تسلط و اشراف به دانش طرح‌ریزی از ملزومات و پیش‌نیازهای اساسی است .برای طرح‌ریزی استراتژیک و تبیین قواعد جامعه‌سازی از روی‌کردهای دکترینال استفاده می‌شود. روی‌کرد معیشت‌مدار جزء اساسی‌ترین روی‌کردها برای طرح‌ریزی استراتژیک معاش است. در این جلسه روی‌کرد معیشت‌مدار با موضوع تفاوت و تمایز دو بازار مدرن و بازار اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.


هو الحکیم

کرسی نظریه‌پردازی دانش دکترینولوژی –  طرح‌ریزی استراتژیک کلبه کرامت

مجموعه جلسات روی‌کرد معیشت‌مدار

عنوان جلسه: بازار

موضوع تدریس: 

برای طرح‌ریزی و تبیین هر گرایشی از علم، از جمله علم معاش، و طراحی الگوهای مختلف معیشت؛ تسلط و اشراف به دانش طرح‌ریزی از ملزومات و پیش‌نیازهای اساسی است .برای طرح‌ریزی استراتژیک و تبیین قواعد جامعه‌سازی از روی‌کردهای دکترینال استفاده می‌شود. روی‌کرد معیشت‌مدار جزء اساسی‌ترین روی‌کردها برای طرح‌ریزی استراتژیک معاش است. در این جلسه روی‌کرد معیشت‌مدار با موضوع تفاوت و تمایز دو بازار مدرن و بازار اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته است.

محورهای جلسه:

بازار آزاد یک دروغ است زیرا با تبلیغات ذائقه‌ساز و کنترل پول اساسا دیگر بازار آزاد وجود ندارد.

دولت‌ها از طریق قبض و بسط پول در کنترل بازار دخالت دارند.

 علم اکانامی یک علم سکولار و عرفی است و خدا در آن هیچ جایگاهی ندارد.

در بازار مدرن پول بر مردم حکومت می‌کند و کسب پول حلال و حرام در آن موضوعیتی ندارد.

بازار آزاد مختص جامعه بورژوآیی است که غایت آن رسیدن به انسان مرچنت و سوداگر است.

در گذشته سعی در کنترل ذهن افراد داشتند اما امروزه معاش و نیازهای افراد را کنترل می‌کنند.

کارتل‌ها و سرمایه‌داران بزرگ با کنترل معاش و نیازهای افراد به دنبال استعمار و نابودی جوامع هستند.

جامعه مدرن به دنبال کنترل معیشت است ولی جامعه اسلامی به دنبال کنترل معاد است.

در جامعه اسلامی معاش موضوعیت ندارد بلکه معیشت معطوف به معیدت است.

در جامعه مدرن ظاهرش این است که سیاست‌مداران حکومت می‌کنند ولی در واقع دیکتاتوری پول حاکم است.

بازار اسلامی فروش محور است، فروش انسان به خدا؛ و در آن بازار انباشت سرمایه و پول معنی ندارد.

 بازار مدرن خرید محور است و در آن اصالت با انباشت ثروت و طمع‌گرایی است.

پلت‌های تدریس شده:

چرخه بازار اسلامی را چهار فرآیند رزق، بیع، انفاق و برکت تشکیل می‌دهد. و الله و مومن به الله در دو حوزه‌ی عمل مجزا در این بازار تأثیرگذار هستند. خدا سامان‌دهنده دو فرآیند رزق و برکت در بازار است به طوری‌که مومنین و سایر انسان‌ها و نیز حکومت‌ها و دولت‌ها در این دو حوزه‌‌ی عمل دخالتی ندارند. در سوی دیگر مومنین و دولت‌ها فقط در دو فرآیند بیع و انفاق دخیل هستند. به این صورت که در بازار اسلامی خدا رزق و روزی انسان‌ها و دولت‌ها را مقدر می‌کند و آنها نیز در بیع از مال و نفسی که خدا روزی‌شان کرده با یکدیگر معامله و انفاق می‌کنند، که در واقع فروش خود به خدا محسوب می‌شود و خدا نیز به پاداش بیع و انفاقی که انجام می‌دهند روزی مادی و معنوی آنها را هفت‌صد برابر می‌کند و به آن برکت می‌بخشد و در نهایت انسان‌ها و در سطح بالاتر جوامع به رستگاری دست پیدا می‌کنند و نیز این فرآیند چرخه‌ای همواره تکرار می‌شود. در این بازار نقش مردم و دولت‌ها کم‌رنگ و حداقلی است چرا که دست نامرئی خدا (یدالله) سامان‌دهنده و حاکم آن است.

اما در سوی مقابل در بازار مدرن نقش دولت‌ها و مردم بر خلاف تئوری‌های بازار آزاد در اندیشه‌های آدام اسمیت، یک نقش حداکثری و گسترده‌ است. در چرخه بازار مدرن چهار فرآیند تبلیغات، تقاضا، پول و عرضه موثر است به طوری‌که تبلیغات رسانه‌ها سبب ذائقه‌سازی در مردم و افزایش نیازهای غیر طبیعی آنها می‌شود با این وجود دولت‌ها برای اینکه دچار رکود نشوند و مردم بتوانند به عرضه پاسخ بدهند مجبور به خلق پول و افزایش نقدینگی در بازار هستند که این امر موجب کنترل پول و در نهایت تاثیرگذاری و دخالت دولت‌ها در بازار می‌شود. دولت‌ها علاوه بر کنترل پول در تولید و تقاضا نیز دخالت دارند و در این بین نهادهای مالی همچون بانک و بورس به عنوان بازوهای اجرایی آنها عمل می‌کنند.

دانلود PDF

پلت‌های جلسه ۵17 کلبه کرامت: 

gallery