روي‌كردهاي طرح‌ریزی


براي طرح‌ريزي و تبيين هر گرايشي از علم، از جمله علم معاش، و طراحي الگوهاي مختلف معيشت؛ تسلط و اشراف به دانش طرح‌ريزي از ملزومات و پيش‌نيازهاي اساسي است.


براي طرح‌ریزی و تبيين هر گرايشي از علم، از جمله علم معاش، و طراحی الگوهای مختلف معيشت؛ تسلط و اشراف به دانش طرح‌ریزی از ملزومات و پيش‌نيازهای اساسی است. دانشی كه می‌تواند زمينه‌‌ساز طرح‌ریزی و تبيين را در اين حوزه فراهم كند. در حوزه‌ی طرح‌ریزی، دانش دكترينولوژی اين نياز را تامين می‌كند.

دکترینولوژی (يا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است.
تبیین اين قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حيث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.

دانش دکترینولوژی 64 روی‌کرد خاص دارد که طرح‌ریزی دکترینال و استراتژیک مبتنی بر يک يا چند مورد از روی‌کردهای مزبور (بسته به شرایط گوناگون) صورت می‌گیرد.

دانش دكترينولوژي به همراه روي‌كردهاي آن در دوره‌ی «کلبه‌ی کرامت»، كه کرسی نظریه‌پردازی این دانش است تدريس و تبيين شده است. دوره‌اي كه از سال 1385 آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

تاکنون، معرفی روی‌کردهای زیر جهت انتشار اوليه بر روي وب‌سايت كدآمایی آماده شده است که از طریق پیوند‌های زیر می‌توانید به آن‌ها دسترسی داشته باشید:

 • روی‌کرد انسان‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد معرفت‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد علم‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد تاریخ‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد نظام‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد قدرت‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد اجتماع‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد امنیت‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد وخامت‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد استقامت‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد تصمیم‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد ستیزه‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد عرصه‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد روش‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد محیط‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد مشتری‌مدار (PDF)
 • روی‌کرد تحول‌مدار (PDF)