ربای مرکب: نفس برای مال یا مال برای نفس


آیا در الگوی معیشتی ربا تنها ربای مال مطرح است؟ انسان رباخوار چگونه می‌تواند هم از مال افراد ربا بگیرد و هم از نفس آن‌ها؟ رباى مرکب چگونه رقم می‌خورد؟