دوره‌ی طرح‌ریزی استراتژيك معیشت


عنوان این دوره طرح‌ریزی استراتژیك معیشت انتخاب شد. بررسی تطبیقی این الگوها در یك مطالعه‌ی فرا الگویی قطعا یك نگاه استراتژیك را به عنوان پیش‌نیاز احتیاج داشت. ضمن این‌كه افق این دوره چیزی جز دست‌یابی به یك الگو قدرمشترك برای اداره‌ی معاش نبود. این الگو باید طرح‌ریزی شود، پس نیاز به طرح‌ریزی دارد.


وب‌سایت كدآمایی، همزمان با شكل‌گیری خود، زمینه‌ای برای شروع یك دوره شد. دوره‌ای كه چشم‌انداز آن همانند وب‌سایت كدآمایی بررسی تطبیقی 4 الگوی معیشت برای اداره‌ی معاش بشر یعنی؛ بیع، كدآمایی،‌ اكانامی و ربا بود. افق این دوره هم دست‌یابی به الگوی معیشت ایده‌آل برای اداره‌ی معاش بشر است. الگویی كه قدر مشترك این 4 الگو باشد؛ مزایای آن‌ها را در خود داشته باشد و از معایب آن‌ها بری باشد. افق این دوره مثل چشم‌انداز، با افق وب‌سایت كدآمایی یك‌سان بود.

عنوان این دوره طرح‌ریزی استراتژیك معیشت انتخاب شد. بررسی تطبیقی این الگوها در یك مطالعه‌ی فراالگویی قطعا یك نگاه استراتژیك را به عنوان پیش‌نیاز احتیاج داشت. ضمن این‌كه افق این دوره چیزی جز دست‌یابی به یك الگو قدرمشترك برای اداره‌ی معاش نبود. این الگو باید طرح‌ریزی شود، پس نیاز به طرح‌ریزی دارد. طرح‌ریزی استراتژیك معاش یا معیشت، یا دقیق‌تر از آن طرح‌ریزی استراتژیك الگوی معیشت، با این منطق عنوان این دوره شد.

about-korsi-maeaishat-horizon-960px-in-360px«افق دوره‌ی طرح‌ریزی استراتژيك معيشت دست‌یابی به الگوی معیشت ایده‌آل برای اداره‌ی معاش بشر است. الگویی كه قدر مشترك 4 الگوی بيع، كدآمایی، اكانامی و ربا باشد؛ مزایای آن‌ها را در خود داشته باشد و از معایب آن‌ها بری باشد.»

این دوره‌ در دل یك كرسی آغاز شد. یك كرسی آزاداندیشی كه نیاز و ضرورت آن در شرایط فعلی به حدی احساس می‌شود كه بارها توسط شخص مقام معظم رهبری راه‌اندازی آن از اهالی علم پی‌گیری شده است. كرسی آزاد اندیشی نهادی است كه می‌تواند چرخه‌ی حاكم در نظام علمی كشور را كه عمدتا غربی و امتحان‌ پس داده است و به طور مداوم خود را باز تولید می‌كند دچار خدشه كند و یك چرخه‌ی بومی جدید را در رشته‌های مختلف علمی در كشور ایجاد كند و زمینه‌‌ی خوبی برای تولید علم باشد.

این دوره كه علی رهجو از اعضای هيئت علمی انديشكده‌ی يقين آن‌را تدريس می‌كند، از مرداد ماه سال 1392 آغاز شد و به صورت یك هفته در میان در حال برگزاری است. تاكنون بیش از 4 واحد، یعنی 32 جلسه از این دوره سپری شده است. بعد از گذشت بیش از یك‌سال از این دوره، وب‌سایت كدآمایی قصد دارد تا این دوره را به صورت عمومی منتشر كند و از این پس به صورت تدریجی جلسات آن‌را در دسترس مخاطبان قرار دهد.

جلسه‌ی يكم: عمليات فریب