سیلا‌ و‌ کرایب‌دیس،‌ بازی‌ از ‌هر‌ دو ‌سر ‌باخت


شورش‌ علیه‌ طمع ‌۱6 کلبه‌ی کرامت جلسه‌ی‌ 350 بررسی انتقادی فصل سوم از کتابِ سرمایه‌داری و آزادیِ میلتون فریدمن با عنوان نظارت بر پول. نقش دولت، سازو کار پول، فدرال رزرو یا بانک مرکزی و پشتوانه پول در اقتصاد. تبیین دکترین سیلا و کرایب دیس: اجتناب از یکی مستلزم رویارویی با دیگری است. بازی از […]


شورش‌ علیه‌ طمع ‌۱6

کلبه‌ی کرامت جلسه‌ی‌ 350

  • بررسی انتقادی فصل سوم از کتابِ سرمایه‌داری و آزادیِ میلتون فریدمن با عنوان نظارت بر پول.
  • نقش دولت، سازو کار پول، فدرال رزرو یا بانک مرکزی و پشتوانه پول در اقتصاد.
  • تبیین دکترین سیلا و کرایب دیس: اجتناب از یکی مستلزم رویارویی با دیگری است. بازی از هر دو سر باخت.
  • نقد دو سازوکار اقتصادی به مثابه سیلا و کرایب‌دیس و ارائه‌ی الگوی سوم برای نظام اقتصادی توسط فریدمن.
  • آیا پشتوانه پول واقعا وجود دارد؟
  • نظامی که آنقدر اختیارات و امکانات به مسئولان بدهد که اشتباهاتشان (موجه یا نا موجه) بتواند دارای آثاری چنین فراگیر باشد نظام خوبی نیست.
  • تبیین نهاد و دکترین ربا, بیع و انفاق.
  • دکترین ربا به دشمنی می‌انجامد و دکترین بیع به دوستی.
  • لیبرال های اقتصاد: چیزی به عنوان دین در نگاهمان برای معیشت مردم وجود ندارد.
  • نقش الله در تئوری های اقتصادی کجاست؟

برای آشنایی با این موضوع می‌توانید فیلم کامل و نمودارهای این جلسه را از لینک‌های زیر دریافت کنید.

[دانلود یافت نشد]

تصاویرو نمودارهای جلسه: