اقتصاد مقاومتى با استراتژى مقاومت اقتصادى


دکترین اقتصاد مقاومتى چیست؟ چگونه باید با مقاومت اقتصادى از حصر و اشغال بیرون آمد؟ استراتژى تولى‌صرف در اقتصاد مقاومتى چگونه عمل مى‌کند؟


  • دکترین اقتصاد مقاومتى چیست؟
  • چگونه باید با مقاومت اقتصادى از حصر و اشغال بیرون آمد؟
  • استراتژی تولى‌صرف در اقتصاد مقاومتى چگونه عمل می‌کند؟
  • تولید در حصر، مصرف در اشغال چگونه مى‌تواند نیاز کشور را به واردات حداقلى کند؟

اقتصاد مقاومتى با استراتژى مقاومت اقتصادى

«اقتصاد مقاومتى با استراتژى مقاومت اقتصادى»

امروز جمهوری اسلامی ایران از نظر معیشتی و اقتصادی در حصر دشمن قرار دارد که به اشتباه واژه‌ی تحریم برای آن استفاده می‌شود. از سوی دیگر به واسطه‌ی حضور نهادهای اصلی الگوی معیشتی اکانامی در کشور، که یک الگوی معیشتی ربوی است، در وضعیت اشغال قرار دارد. به عبارت دیگر، حصر و محاصره‌ی اقتصادی از یک سو و اشغال توسط نهادهای ربوی اکانامی، مثل بانک، بورس و بیمه از سوی دیگر. اگر کشوری هم‌زمان در حصر و اشغال دشمن بود، تنها، گروه‌های مقاومت می‌توانند کشور را از حصر و اشغال نجات دهند و سیادت دشمن را در عرصه‌ی اقتصاد بر هم زنند.

در یک چنین شرایطی واژه‌ی اقتصاد مقاومتى معنا می‌یابد و توسط مقام معظم رهبری به عنوان یک استراتژی ارائه می‌گردد. این استراتژی کاملاً‌ با ریاضت اقتصادی متفاوت است. تاکتیک ریاضت اقتصادی، برای اقتصادی کاربرد دارد، که در شرایط حصر و اشغال به سر نمی‌برد. تاکتیکی که بسیاری به اشتباه آن‌را به عنوان ساز و کار رقم خوردن اقتصاد مقاومتى پیشنهاد می‌دهند.

شورش علیه طمع 19

کلبه‌ی کرامت، جلسه‌ی 390

برای آشنایی با این موضوع می‌توانید فیلم کامل و نمودارهای این جلسه را از لینک‌های زیر دریافت کنید.

[دانلود یافت نشد]

تصاویر و نمودارهای جلسه‌ی 390: